บอร์ดรฟม.ไฟเขียวออกโปรโมชั่นตั๋วโดยสาร

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564, 15.12 น.

บอร์ดรฟม.ไฟเขียวออกโปรโมชั่นตั๋วโดยสาร

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ ไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. ที่มีนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นประธานบอร์ดรฟม. โดยในที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกในก ารเดินทาง เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้ แก่ประชาชน โดยการจัดจำหน่ายตั๋วโดยสารรายเ ที่ยว แบบจำกัดวัน จำกัดเที่ยว สำหรับใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล หรือสายสีน้ำเงิน เส้นทางบางซื่อ-หัวลำโพง รวมถึงส่วนต่อขยาย เตาปูน- ท่าพระ และหัวลำโพง-บางแค (หลักสอง) ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
         

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้จ่ายใ ห้ประชาชนแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย Blueline Pass ใช้เดินทางเฉพาะเส้นทางรถไฟฟ้าส ายสีน้ำเงิน จำนวน 15 เที่ยวโดยสาร ราคา 450 บาท / 25 เที่ยวโดยสาร ราคา 700 บาท /เที่ยวโดยสาร 40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท และที่ยวเที่ยวโดยสาร 50 เที่ยว ราคา 1,250 บาท
ประเภทที่ 2 รูปแบบตั๋วโดยสารเดินทางข้ามระบ บ ระหว่างสายสีน้ำเงิน กับ MRT สายสีม่วง หรือ Multiline Pass จำนวน 15 เที่ยวโดยสาร ราคา 810 บาท / 25 เที่ยวโดยสาร ราคา 1,300 บาท /เที่ยวโดยสาร 40 เที่ยว ราคา 2,000 บาท และเที่ยวเที่ยวโดยสาร 50 เที่ยว ราคา 2,250 บาท โดยทุกชนิดราคาใช้เดินทางภายใน 30 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก ตามประเภทของเที่ยวโดยสารแต่ ละชนิด และต้องใช้เดินทางครั้งแรกภายใน 45 วันนับจากวันที่เติมเที่ยวโดยสา ร หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถใช้เดินท างได้ และเที่ยวโดยสารไม่สามารถเปลี่ย นหรือขอคืนเป็นเงินสดได้
         

ทั้งนี้ รฟม.มีความเชื่อมั่นว่ามาตรการดั งกล่าวจะจูงใจให้ประชาชนหั นมาใช้บริการระบบรถไฟฟ้า MRT เพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนจะใช้จ่ายค่าโด ยสารลดลงจากเฉลี่ยสูงสุด 70 บาทเหลือลดราคาอยู่ที่ 54 บาท หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดขอ งโรคโควิด-19 ระบอกใหม่ ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารลดลง จากช่วงเวลาปกติมีผู้โดสารใช้บริ การรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินประมาณ 390,000-400,000 เที่ยวคนต่อวัน ปัจจุบันใช้บิการประมาณท170,00- 180,000 เที่ยวคนต่อวัย ขณะที่ผู้โดยสารใช้บริการสายสีม่ วงจาก 60,000 เที่ยวคนต่อวันเหลือผู้ใช้บริกา รประมาณ 30,000 เที่ยวคนต่อวัน
         

นอกจากนี้ ยังได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลก ารประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิ สาหกิจว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ ไทย (รฟม.) ว่ารฟม.ได้คะแนนประเมิน 4.7998 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทั้งนี้ รฟม.ได้คะแนนการประเมินสูงสุดใน ส่วนของหน่วยรัฐวิสาหกิจของทุ กหน่วยงาน

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/economy/220101
ขอขอบคุณ : https://www.banmuang.co.th/news/economy/220101


โปรโมชั่น